ER OZON FARLIG?

Det korte svaret på det spørsmålet er: “Ja ozon er farlig”. Det er helsefarlig å puste inn gassen. 

Fordi høye doser over lenger tid kan gi blant annet gi irritasjon og kvalme, anbefales det ikke å oppholde seg i rom med ozongass. En luftrenser som kjører kontinuerlig og avgir ozon kan være farlig for mennesker.

Er det risiko for at jeg puster inn farlig ozon om jeg bruker produktene fra Ozoneair?

Nei, hvis du følger de enkle og tydelige instruksjonene som er vedlagt, er det ikke helseskadelig eller farlig på noen måte.

En ozongenerator bruker du i korte intervaller mens du befinner deg utenfor rommet som behandles. I motsetning til en tradisjonell luftrenser som kan blåse ut små mengder ozon kontinuerlig.

Ozon er et stoff med mange fordeler.

Fordelene med ozon kan ikke fornektes. Ozon beskytter jorden mot elektromagnetisk stråling fra solen. Stoffet brukes i stor utstrekning til vannrensing, for å rense vannet for bakterier og tilsvarende urenheter for at det skal bli trygt å drikke.

Et annet viktig bruksområde er bruken av ozon til å fjerne rester av plantevernmidler på frukt og grønnsaker. Man kan si at ozon har blitt en viktig del av samfunnet i dag.

Et naturlig stoff

Ozon forekommer naturlig i stratosfæren langt over jordens overflate. Elektriske utladninger som passerer atmosfæren og treffer oksygenmolekyler danner ozon. Det er faktisk det som skjer hver gang lynet slår ned i bakken.

Disse nivåene er derimot så små at de ikke påvirker menneskekroppen. Det er bare de med veldig ømfintlig nese som merker den friske lukten av ozon i forbindelse med kraftig tordenvær.

Kunstig fremstilt ozon

Dersom ozon fremstilles kunstig ved hjelp av en ozongenerator, kan man komme opp i betydelig høyere konsentrasjoner. Sammenlignet med de naturlige forekomstene kan disse konsentrasjonene få negative konsekvenser om du eksponeres for lenge. Derfor er det viktig at du følger bruksanvisningen og instruksjonene til alle typer ozongeneratorer.

For å unngå skader på hus og interiør, er ozongeneratorene fra Ozoneair spesialutviklet for å tilpasse en automatisk behandlingstid og intensitet. Dette tilpasses størrelsen på rommet som skal behandles. En unik teknologi med oscillerende intervaller gjør det mulig å unngå at ozonet reagerer med allerede nedbrutte stoffer. Disse kan betraktes som restprodukter av behandlingen. Teknologi som ikke bruker denne løsningen kan resultere i stoffer som er umulige å fjerne.

Raskt oppsummert

Generelt kan man si at lave konsentrasjoner av ozon er ufarlig for mennesker. Ozon brukes faktisk i svake mengder i mange luftrensere for å øke effektiviteten. Høyere ozonnivåer kan imidlertid forårsake visse symptomer.

Hvilken effekt gir lave og høye ozonnivåer?

Ozoninnhold måles i ppm (andeler per million). 0,001 ppm er de laveste ozonverdiene overømfintlige personer kan lukte. Naturlig finnes ozon i en konsentrasjon på mellom 0,001 og 0,125 ppm. Dette er imidlertid avhengig av lokale atmosfæriske forhold og høyde over havet. Nivåforskjellene i ozon kan også være avhengig av hvor du befinner deg og hvor mye det blåser. Det finnes ofte høyere ozonnivåer på landsbygda enn i byene, fordi nitrogenoksid fra avgassene spalter ozonet.

Ozon er et stoff som lever lenge og kan bevege seg over store avstander før det spaltes. Hvor mye ozon vi har i luften er avhengig av om det er vind fra sør eller om luften har holdt seg lenge over kontinentet og blitt mer forurenset. I utgangspunktet er ozonnivåer under 0,04 ppm ikke skadelige for mennesker, men nivåene er skadelige for sopp, virus, bakterier og muggsporer.

  • 0,001 PPM – den laveste verdien som kan merkes av overømfintlige mennesker. Nivået er for lavt til å måle nøyaktig med elektronisk utstyr.
  • 0,003 til 0,010 PPM – Grensen for når en gjennomsnittlig person kan merke ozon i ren luft. Disse konsentrasjonene kan måles med god nøyaktighet.
  • 0,001 til 0,125 PPM – Typiske ozonnivåer som finnes naturlig i atmosfæren. Disse nivåene varierer med høyde over havet og atmosfæriske forhold.
  • 0,200 PPM – Langvarig eksponering kan føre til noen symptomer eller skader hos mennesker.
  • 0,300 PPM – Ved denne konsentrasjonen vises de første symptomene hos mennesker. Kvalme og irritert hals er de vanligste.
  • 25,000 PPM – Ozonnivåer som er umiddelbart farlige for mennesker er ukjente. Basert på dyreforsøk kan nivåer på 25,000 PPM være dødelig ved en eksponeringstid på 60 minutter.

Grenseverdier og regler

Det finnes grenseverdier som er utarbeidet av CNS (Canadian Standards Association – Det kanadiske standardiseringsbyrået) som gjelder apparatbruk som produserer ozon. Disse grenseverdiene ligger på 0,040 ppm, mens grenseverdiene for rom som er ventilerte og luftkondisjonerte er litt høyere og ligger på 0,05 ppm. I Norge er ozon i inneluft beskrevet i rapport 2015:1 fra Folkehelseinstituttet (FHI), FHI ser det ikke som nødvendig å lage en tallfestet norm for ozon innendørs. I Sverige er nivågrensen 0,1 ppm og den øvre grensen er 0,3 ppm. Nivågrensene i Sverige gjelder for eksponering en hel arbeidsdag og den øvre grensen for eksponering under 15 minutter.

Hva skriver det svenske arbeidstilsynet om ozon

Det svenske arbeidstilsynet: “Har ingen innvendinger mot bruk av ozon under forutsetning om at ozonanlegg er utformet på en slik måte at eksponeringen blir så lav som mulig i forhold til grenseverdiene, og at det finnes tilfredsstillende rutiner og instruksjoner for bruken”

Videre skriver de: “Ozon er en gass som ved akutt eksponering kan gi skader på hud, øyne og lunger. I samsvar med reglene om kjemiske arbeidsmiljørisikoer er arbeidsgiveren ansvarlig for å foreta en risikovurdering for å identifisere de risikoene som finnes. Det skal finnes instruksjoner for håndtering og beskyttelse under arbeid med ozon. Passende beskyttelsesutstyr skal også være tilgjengelig”.

Les også: De hygieniske grenseverdiene fra Det svenske arbeidstilsynet (ekstern lenke)

Hvor farlig er ozon for planter?

Som tidligere nevnt er lave ozonnivåer ikke farlige for mennesker. Økosystem og planter kan derimot ta skade om de eksponeres for relativt lave ozonkonsentrasjoner. De mest følsomme plantene som bønner og spinat kan skades av ozonkonsentrasjoner som bare ligger litt over det naturlige. Ifølge noen forskere kan selv nåværende, gjennomsnittlig ozonkonsentrasjon være tilstrekkelig for å hemme veksten av viktige avlinger som hvete og poteter.

Ozonskador växter

Skadene som oppstår i planter i forbindelse ozoneksponering forekommer når gassen trenger inn i spalteåpningene i bladet, og inn i cellene der gassen blant annet reagerer med og forstyrrer enzymer. Resultatet kan bli at celler dør og dette vises i form av prikker eller flekker som sprer seg på bladene. I Sverige anslås at forhøyede nivåer av bakkenært ozon forårsaker skade for mer enn en halv milliard kroner i året. Disse kostnadene kommer hovedsakelig fra skader på jordbruksavlinger og skog.

Les også: Slik utføres en ozonbehandling

Vanlige spørsmål om ozon

Hva er ozon?

Ozon er et molekyl, det er et naturlig stoff som består av tre oksygenatomer.

Hvor farlig er ozon?

Ozon kan gi irritasjon i halsen om du utsettes for gassen i en lengre periode. Gjennomfører du en ozonbehandling med produkter fra Ozoneair må du forholde deg til de enkle instruksjonene som gjelder.

Hva er bra med en ozonbehandling?

Ozonbehandlinger fjerner dårlig lukt, allergener og mugg.

Hva er en ozongenerator?

En ozongenerator er et apparat som ved elektriske utladninger danner ozon av oksygenet i luften. Behandlinger med en ozongenerator brukes for å fjerne dårlig lukt, allergener og muggsporer.